Veiklos sritys

Pradinis ugdymas

Mokykla formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus 2019 – 2021 m. pradinio ugdymo programos bendrąjį ugdymo planą ir Bendrąją programą, atsižvelgdama į mokinių poreikių bei interesų įvairovę, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą. Taikomi  „Geros pradžios“, „Lego dacta“ ugdymo metodų elementai ir kt., internetinio portalo edukacinė programa „Mokinukai“, IKT Microsoft Multiple Mouse technologija. Į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų turinį integruojamos tarptautinės socialinių įgūdžių ugdymo programos „Įveikiame kartu“, „Obuolio draugai“, „Antras žingsnis“ (Second Step), „Zipio draugai“.

Ugdymo plano lentelė

Pradinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti:

 

 

 

Dalykai

Dalyko metinių ir savaitinių pamokų skaičius
 

1-oji klasė

 

2-oji klasė

 

3a klasė

 

 

3b klasė

4-oji klasė

 

Iš viso skiriama pamokų Pradinio

ugdymo

programai

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4)
Kalbos:
Lietuvių kalba (gimtoji) 280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 1015 (29)
Užsienio kalba (anglų k.) 0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6)
Matematika 140 (4) 175 (5) 140 (4) 140 (4) 175 (5) 630 (18)
Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8)
Dailė ir technologijos 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8)
Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8)
Fizinis ugdymas* 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 420 (12)
Privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui  770 (22) 840 (24) 805 (23) 840 (24) 3255 (93)
Pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: 
Grupinės lietuvių kalbos konsultacijos mokymosi sunkumų turintiems mokiniams 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4)
Projektinei veiklai mokinių matematiniams gebėjimams  ugdyti 35 (1) 35 (1)
Ugdymo valandų skaičius mokiniui 805 (23) 875 (25) 840 (24) 875 (25) 875 (25)
Neformalusis švietimas  70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8)

Neformalusis ugdymas

Po pamokų mokiniams siūloma  veikla įvairiuose būreliuose:

Plėtojamos kompetencijos Valandų skaičius Saviraiškos būrelio vadovas
MENINIŲ GEBĖJIMŲ

„Mažųjų dainorėlių“ būrelis

Dailės studija

Šokio būrelis

Būrelis „Smalsučių teatras

 

2 val.

2 val.

1 val.

1 val.

 

Irena Makackienė

Danutė Šilingienė

Renata Mineikienė

Irma Navickienė

SVEIKOS GYVENSENOS

„Sportinių žaidimų“ būrelis

 

2 val.

 

Irena Makackienė

KOMUNIKACINĖ, SOCIALINĖ

Būrelis „Lego šalyje“

Informacinių technologijų būrelis

„Mažos ir didelės gamtos paslaptys“

 

2 val.

1 val.

1 val.

 

Laima Kašubienė

Aušra Kliūčiuvienė

Danutė Palubinskienė

Viso: 12 val.