Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas:

formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes;

diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus  paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes:

  • atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną negali būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas;
  • informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai, ir pan.);
  • klasėse renkami vaikų darbų aplankai, kuriuose sudėti darbai, atspindintys vaiko ugdymo(si) rezultatus.

Apibendrinamasis vertinimas atliekamas pusmečių ir pradinio ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per šį ugdymo laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi elektroniniame dienyne, nurodant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas”.

Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje elektroninio dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p.p“ arba „n.p“.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje elektroninio dienyno skiltyje, įrašant „p.p.“ arba „n.p.

Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jo kopija perduodama mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Popamokinės veiklos pasiekimai bei rezultatai apibendrinami darbų parodose, tėvų susirinkimuose, klasių informaciniuose stenduose.

Mokinių tėvai su pasiekimų vertinimo tvarka supažindinami tėvų susirinkimuose. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokinių pasiekimus informuojami: elektroniniame dienyne – nuolat, individualių pokalbių metu – ne rečiau kaip kartą mėnesyje.