Mokinių priėmimo sąlygos

Priėmimo mokytis į Marijampolės „Smalsučio“ pradinę mokyklą tvarkos aprašas.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarka.

Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų registravimo ir priėmimo tvarka.

1. Mokytis į pirmas klases pagal pradinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka 7 metai.

2. Mokinių priėmimimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Priimami pateikus:
– prašymą mokyklos direktoriui;
– gimimo liudijimo kopiją;
– vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr.27 – 1/a).

4. Tėvai (globėjai), leidžiantys vaiką į pirmą klasę nuo šešerių metų, mokyklos direktoriui pateikia rekomendaciją, patvirtinančią brandumą mokyklai, kurią nustato specialistai.

5. Mokiniai, atvykusieji mokytis iš kitos mokyklos, priimami tėvams (globėjams) pateikus:
– prašymą mokyklos direktoriui;
– pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

6. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai į mokyklą priimami papildomai pateikus:
Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus (pažymas dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo).

7. Mokinys, mokęsis užsienyje, priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo pasiekimus.

8. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

9. Mūsų aptarnavimo teritorijos (PATVIRTINTA Marijampolės savivaldybės tarybos 2018  m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-14)

 • Gatvė Nelyginiai numeriai Lyginiai numeriai
  Beržų visi visi
  Draugystės visi visi
  Jaunimo visi
  Kauno   60-92
  Siauroji visi visi
  Sporto visi visi

9. Į mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje lankę vaikai ir mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

10. Prašymų pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas priėmimo pradžia – vasario 1 diena, pabaiga – rugpjūčio 1 diena.

Esant laisvoms vietoms mokiniai priimami iš visos Marijampolės savivaldybės teritorijos eilės tvarka pagal prašymo padavimo datą.