Pradinis ugdymas

Mokykla formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus 2015 – 2017 m. pradinio ugdymo programos bendrąjį ugdymo planą ir Bendrąją programą, atsižvelgdama į mokinių poreikių bei interesų įvairovę, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą. Taikomi  „Geros pradžios“, „Lego dacta“ ugdymo metodų elementai ir kt., internetinio portalo edukacinė programa „Mokinukai“, diegiama IKT Microsoft Multiple Mouse technologija. Į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų turinį integruojamos tarptautinės socialinių įgūdžių ugdymo programos „Įveikiame kartu“, "Antras žingsnis" ("Second step").

 Ugdymo plano lentelė

Pradinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti:

 

 

 

Dalykai

Dalyko savaitinių pamokų skaičius

 

 

1-oji klasė

 

2-oji klasė

 

3-ioji klasė

 

 

4-oji klasė

 

Pradinio

ugdymo

programa

(1-4 klasės)

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

1

1

1

1

 4

Kalbos:

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

8

7

7

7

29

Užsienio kalba (anglų k.)

-

2

2

2

6

Matematika

4

5

5

4

18

Pasaulio pažinimas

2

2

2

2

8

Dailė ir technologijos

2

2

2

2

8

Muzika

2

2

2

2

8

Kūno kultūra

3

2

3

3

11

Privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui

22

23

24

23

92

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: 

 

 

Grupinės lietuvių kalbos konsultacijos mokymosi sunkumų turintiems mokiniams

1

1

1

1

4

Ugdymo valandų skaičius mokiniui

23

24

25

24

96