Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA

                                                        Marijampolės “Smalsučio” pradinės mokyklos

                   direktoriaus 2016-04-25

     įsakymu Nr. V-18


Korupcijos prevencijos 2016 m. priemonių planas


Eil.

Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo terminai

1.

Paskirti asmenį atsakingą už korupcijos ir kontrolės vykdymą

Direktorius

2016 m. balandžio mėn.

2.

Parengti ir patvirtinti korupcijos prevencijos 2015-20116 metų programą ir priemonių planą

1) Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas asmuo  (atsakingas asmuo)

2) Direktorius

2016 m. balandžio -birželio mėn.

3.

Skelbti mokyklos interneto svetainėje Programą ir jos įgyvendinimo 2016 m. priemonių planą, asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą kontaktus

1) Kompiuterių sistemos specialistas

2) Atsakingas asmuo

2016 m. birželio – liepos mėn.

4.

Išskirti veiklos sritis, kuriose gali būti tikimybė korupcijos apraiškoms.

1) Atsakingas asmuo

Kiekvienų metų 6-ą ir 1 ą mėnesiais

5.

Interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose, anoniminių atsiliepimų dėžutėse skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio pažeidimus ir kreipimosi kontaktus susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

1) Atsakingas asmuo

2) Sekretorė

2016 m. balandžio – gegužės mėn.

6.

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti mokyklos direktorių

Atsakingas asmuo

 Gavus pranešimą

7.

Analizuoti gautis pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių

1) Direktorius

2) Atsakingas asmuo

Gavus pasiūlymus

8.

Mokyklos internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie darbuotojus, kurie pripažinti padarę korupcijos pobūdžio veiką

1) Atsakingas asmuo

 

Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo datos

9.

Periodiškai siųsti už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą asmenį (atsakingas asmuo) ir kt. darbuotojus į seminarus, mokymus korupcijos prevencijos klausimais

1) Direktorius

2) Atsakingas asmuo

Gavus informaciją

10.

 Informuoti (žodžiu arba raštu) direktorių apie korupcijos prevencijos programų priemonių plano vykdymą

Atsakingas asmuo

2 kartus metuose

11.

Privačių interesų ir pajamų bei turto deklaravimas

1) Direktorius

2) Direktoriaus pavaduotoja

3) Vyr. finansininkas

Per  30 d. nuo  duomenų pasikeitimo (patikslinta deklaracija) ir iki ateinančių kalendorinių metų gegužės mėn. už praėjusius kalendorinius metus)

12.

Interneto svetainėje skelbti viešųjų pirkimų planus

1) Viešųjų pirkimų organizatorė

2) Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Iki einamų metų balandžio 1 d.

13.

Internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

Atsakingas asmuo

Nuolat

14.

Internetinėje svetainėje skelbti teikiamų paslaugų įkainius

Atsakingas asmuo

Nuolat