Veiklos sritys

Pradinis ugdymas (kodas 85.20)

Bibliotekų ir archyvų veikla (kodas 91.01)

Maitinimo paslaugų teikimas (kodas 56.29)

 

Pradinis ugdymas

Mokykla formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus 2021 – 2022 ir 2022-2023 m. m. pradinio ugdymo programos bendrąjį ugdymo planą ir Bendrąją programą, atsižvelgdama į mokinių poreikių bei interesų įvairovę, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą. Taikomi  „Geros pradžios“, „Lego dacta“ ugdymo metodų elementai ir kt., internetinio portalo edukacinė programa „Mokinukai“, IKT Microsoft Multiple Mouse technologija. Į  pradinio ugdymo programų turinį integruojamos tarptautinės socialinių įgūdžių ugdymo programos „Antras žingsnis“ (Second Step) ir „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“.

Ugdymo plano lentelė

 

 

 

Dalykai

Dalyko metinių ir savaitinių pamokų skaičius
 

2-oji klasė

 

 

3a klasė

 

 

3b klasė

 

 

4-oji klasė

 

Iš viso skiriama pamokų Pradinio ugdymo programai
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 105 (3)
Kalbos:
Lietuvių kalba (gimtoji) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 735 (21)
Užsienio kalba (anglų k.) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6)
Matematika 175 (5) 140 (4) 140 (4) 175 (5) 490 (14)
Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6)
Meninis ugdymas:
Dailė ir technologijos  70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6)
Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6)
Šokis 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 105 (3)
Fizinis ugdymas* 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 315 (9)
Privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui  875 (25) 840 (24) 840 (24) 875 (25) 2590 (74)
Pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti ir mokymo(si) pagalbai teikti:
Lietuvių kalbos ilgalaikės konsultacijos mokymo(si) sunkumų turintiems mokiniams 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 115 (3)
Ugdymo valandų skaičius mokiniui 910 (26) 875 (25) 875 (25) 910 (26)
Neformalusis švietimas  70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6)

* Fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą.

 

Neformalusis ugdymas

Po pamokų mokiniams siūloma  veikla įvairiuose būreliuose:

Plėtojamos kompetencijos Valandų skaičius Saviraiškos būrelio vadovas
 

MENINIŲ GEBĖJIMŲ

Dailės studija

Etnokultūros būrelis

 

2 val.

1 val.

 

Danutė Šilingienė

Birutė Simanavičienė

SVEIKOS GYVENSENOS

Sveikos gyvensenos klubas

 

1 val.

 

Renata Mineikienė

 

KOMUNIKACINĖ, SOCIALINĖ

„Lego šalyje“

Informacinių technologijų būrelis

„Mažos ir didelės gamtos paslaptys“

 

 

1 val.

1 val.

1 val.

 

 

Vida Navikienė

Aušra Kliūčiuvienė

Danutė Palubinskienė

 

„Mažais žingsneliais ekonomikos link“

 

Viso:

1 val.

 

8 val.

 

Birutė Simanavičienė