Veiklos sritys

Pradinis ugdymas

Mokykla formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus 2017 – 2019 m. pradinio ugdymo programos bendrąjį ugdymo planą ir Bendrąją programą, atsižvelgdama į mokinių poreikių bei interesų įvairovę, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą. Taikomi  „Geros pradžios“, „Lego dacta“ ugdymo metodų elementai ir kt., internetinio portalo edukacinė programa „Mokinukai“, IKT Microsoft Multiple Mouse technologija. Į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų turinį integruojamos tarptautinės socialinių įgūdžių ugdymo programos „Įveikiame kartu“, „Obuolio draugai“, „Antras žingsnis“ (Second Step), „Zipio draugai“.

Ugdymo plano lentelė

Pradinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti:

 

 

 

Dalykai

Dalyko savaitinių pamokų skaičius
 

1-oji klasė

 

2-oji klasė

 

3-ioji klasė

 

 

4a klasė

 

 

4b klasė

Pradinio

ugdymo

programa

(1-4 klasės)

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 1 4
Kalbos:            
Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 7 7 7 29
Užsienio kalba (anglų k.) 2 2 2 2 6
Matematika 4 5 5 4 4 18
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 8
Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 8
Muzika 2 2 2 2 2 8
Kūno kultūra 3 2 3 3 3 11
Privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui 22 23 24 23 23 92
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti:    
Grupinės lietuvių kalbos konsultacijos mokymosi sunkumų turintiems mokiniams 1 1 1 1 1 4
Projektinei gamtamokslinio tyrinėjimo ir eksperimentavimo veiklai       1   1
Ugdymo valandų skaičius mokiniui 23 24 25 25 24 97

 

Neformalusis ugdymas

Po pamokų mokiniams siūloma  veikla įvairiuose būreliuose:

Plėtojamos kompetencijos Valandų skaičius Saviraiškos būrelio vadovas
MENINIŲ GEBĖJIMŲ

„Mažųjų dainorėlių“ būrelis

Dailės studija

Šokio būrelis

Būrelis „Smalsučių teatras

 

2 val.

2 val.

2 val.

1 val.

 

Irena Makackienė

Danutė Šilingienė

Renata Mineikienė

Irma Navickienė

SVEIKOS GYVENSENOS

„Sportinių žaidimų“ būrelis

 

2 val.

 

Irena Makackienė

KOMUNIKACINĖ, SOCIALINĖ

Būrelis „Lego šalyje“

Informacinių technologijų būrelis

 

2 val.

1 val.

 

Laima Kašubienė

Aušra Kliūčiuvienė

Viso: 12 val.