Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA

                                                        Marijampolės “Smalsučio” pradinės mokyklos

                   direktoriaus 2018-03-15

     įsakymu Nr. V-25

Korupcijos prevencijos 2018 m. priemonių planas

Eil.

Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo terminai

1.

Paskirti asmenį atsakingą už korupcijos ir kontrolės vykdymą Direktorius 2018 m. balandžio mėn.

2.

Parengti ir patvirtinti korupcijos prevencijos 2017-2018 metų programą ir priemonių planą 1) Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Ineta Karalienė

2) Direktorius

2018 m. balandžio -birželio mėn.

3.

Skelbti mokyklos interneto svetainėje Programą ir jos įgyvendinimo 2018 m. priemonių planą, asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą kontaktus 1) Kompiuterių sistemos specialistas

2) Ineta Karalienė

2018 m. birželio – liepos mėn.

4.

Išskirti veiklos sritis, kuriose gali būti tikimybė korupcijos apraiškoms. 1) Ineta Karalienė Kiekvienų metų 6-ą ir 1 ą mėnesiais

5.

Interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose, anoniminių atsiliepimų dėžutėse skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio pažeidimus ir kreipimosi kontaktus susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 1) Ineta Karalienė

2) Sekretorė

2018 m. balandžio – gegužės mėn.

6.

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti mokyklos direktorių Ineta Karalienė  Gavus pranešimą

7.

Analizuoti gautis pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių 1) Direktorius

2) Ineta Karalienė

Gavus pasiūlymus

8.

Mokyklos internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie darbuotojus, kurie pripažinti padarę korupcijos pobūdžio veiką 1) Ineta Karalienė

 

Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo datos

9.

Periodiškai siųsti už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą asmenį (atsakingas asmuo) ir kt. darbuotojus į seminarus, mokymus korupcijos prevencijos klausimais 1) Direktorius

2) Ineta Karalienė

Gavus informaciją

10.

 Informuoti (žodžiu arba raštu) direktorių apie korupcijos prevencijos programų priemonių plano vykdymą Ineta Karalienė 2 kartus metuose

11.

Privačių interesų ir pajamų bei turto deklaravimas 1) Direktorius

2) Direktoriaus pavaduotoja

3) Vyr. finansininkas

Per  30 d. nuo  duomenų pasikeitimo (patikslinta deklaracija) ir iki ateinančių kalendorinių metų gegužės mėn. už praėjusius kalendorinius metus)

12.

Interneto svetainėje skelbti viešųjų pirkimų planus 1) Viešųjų pirkimų organizatorė

2) Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Iki einamų metų balandžio 1 d.

13.

Internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus Ineta Karalienė Nuolat

14.

Internetinėje svetainėje skelbti teikiamų paslaugų įkainius Ineta Karalienė Nuolat