Teisinė informacija

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2018 m.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio udymo organizavimo modeliai

Smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 2011 m.

Pradinio ugdymo bendroji programa

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielegentiems mokiniams

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata

Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklą tvarka

Bendrojo lavinimo mokyklų eksploatavimo teritorija

Kreipimasis dėl socialinės paramos mokiniams, mokinių nemokamas maitinimas

Moksleivių, gyvenančių kaimo teritorijoje ir lankančių bendrojo lavinimo įstaigas, vežiojimo organizavimo tvarka

Lietuvos higienos normos

Lietuvos higienos normos vykdant ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio udymo programą bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Lietuvos higienos normos vykdant ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio udymo programą

Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose

Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose pakeitimai

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Mokinių pavežėjimo organizavimo bei važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams aprašas