Skelbimai

              ______________________________________________________________________

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla (mokyklos kodas 190450756) skelbia negyvenamų 36,34 kv. m. patalpų, esančių Draugystės g. 19 Marijampolėje, viešą nuomos konkursą. Nuomojamos patalpos yra „Smalsučio“ pradinės mokyklos I ame aukšte dailės kabinete (registro Nr. 44/1318479, pastato unikalus Nr. 4400-1965-8785).

Sutarties terminas 1 metams su galimybe pratęsti nuomos sutartį  ne ilgesniam kaip 3 (trijų) metų laikotarpiui.

Nuomos sąlygos. Patalpų naudojimo paskirtis - neformalus vaikų ugdymas, veiklą vykdant mokslo metų laikotarpiu laisvu nuo pamokų metu. Pirmumas laimėti konkursą teikiamas „Smalsučio“ pradinės mokyklos pedagogams. Pradinis nuompinigių dydis - 25,98 Eur per mėnesį. Jei nuomininkas yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas – su PVM.

Nuompinigiai mokami kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos. Pavėluotai sumokėjus nuomos mokesčius, Lietuvos respublikos nustatyta tvarka apskaičiuojami delspinigiai – 0,03 procentai (už kiekvieną uždelstą dieną).

Pasiūlymų pateikimas ir registravimas. Konkurso dalyviai registruojami adresu Draugystės g. 19, Marijampolė, mokyklos raštinėje (tel. pasiteiravimui  (8 343) 70501). Atsakingas asmuo – mokyklos sekretorė. Paraiškos priimamos iki  2017-10-05 17.00 val.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio vardas pavardė ar įmonės pavadinimas ir adresas bei nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti paraiška, kurioje nurodoma:

  • konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims);

  • kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas; nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

  • pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

  • konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

  • paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Kartu su voku pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus 2 mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumai, turi būti sumokėtas į mokyklos sąskaitą Nr.LT35 7044 0600 0208 2834. Jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas mokamas su PVM. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis iki 2017-09-28 nuo 14:00 iki 17:00 val. Atsakingas asmuo – mokyklos sekretorė, tel. (8 343)70501. el.p. mok@smalsuciai.lt

Vokų atplėšimas ir vertinimas. Viešasis nuomos konkursas vykdomas 2017-10-06 14:00 val. – turto nuomos komisijos posėdžio metu „Smalsučio“ pradinės mokyklos Draugystės g. 19  Marijampolėje Mokytojų kabinete.

Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau pateikęs dokumentus.

Jeigu dalyvauti konkurse užsiregistruoja tik vienas konkurso dalyvis, jo pateikti dokumentai atitinka reikalavimus, ir jis pasiūlo valstybės turto nuompinigių dydį, ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, konkurso dalyvis pripažįstamas konkurso laimėtoju.

                                                                       ______________________________________________________________________