Psichologas

Pagrindinės psichologo funkcijos:

1. Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
2. Bendradarbiauja su mokytoju, konsultantu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos vaiko gerovės bei krizių valdymo komisijose;
3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, šių problemų sprendimo klausimais;
4. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
5. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
6. Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą;
7. Šviečia mokyklos bendruomenę pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
8. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
9. Teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu;
10. Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
11. dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus;
12. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
13. Derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;
14. Planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina jį su mokyklos administracija;
15. Sužinojęs, pastebėjęs ar įtaręs mokinį esant apsvaigus nuo alkoholio, tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi tinkamų veiksmų ir prevencinių priemonių, apie tai informuoja mokyklos vadovą ar kitą atsakingą asmenį;
16. Įtaręs ar pastebėjęs mokykloje žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą, vadovaujasi Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos aprašu bei veikia pagal  Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos reagavimo į patyčias ir  pagalbos, joms įvykus, planą.
17. Pamatęs nelaimingą atsitikimą ar apie jį sužinojęs, nedelsiant suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiajam ir praneša apie įvykį mokyklos vadovui ar kitam atsakingam asmeniui;
18. skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija;
19. Vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

Daro laikas:

Pareigos T K Pietų pertrauka Viso val. per savaitę
Psichologas

1000-1200

(netiesioginis darbas)

1230-1730

(tiesioginis darbas)

1530-1730

(netiesioginis darbas)

 

 T

1200-1230

9 val.