Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – kurti saugią ir sveiką ugdymo ir socializacijos aplinką, ypatingą dėmesį skiriant socialinių įgūdžių, sveikos gyvensenos, psichologinio vaikų atsparumo ugdymuibei organizuojant kryptingas vaikų užimtumo, prevencijos programas.

Pagrindinės socialinio pedagogo funkcijos:

 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Teikia socialinę, psichologinę ir kt. pagalbą įvairių problemų turintiems mokiniams, jų tėvams bei mokytojams;
 • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius;
 • bendradarbiauja su klasių mokytojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, vykdo saviraiškos, saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
 • šalina mokyklos nelankymo priežastis;
 • padeda vaikui ugdyti socialinius gebėjimus;
 • vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą;
 • kartu su mokyklos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį darbą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės mokytojas neturi tam galimybių.