Psichologas

MARIJAMPOLĖS   „SMALSUČIO“  PRADINĖS MOKYKLOS PSICHOLOGĖS VEIKLA

Pradinės mokyklos psichologas:

 • Padeda spręsti mokinio psichologines problemas bendradarbiaujant su tėvais/globėjais;

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus/globėjus šių problemų  sprendimo klausimais ir numato tiesioginio poveikio būdus;

 • Įvertina mokinio galias, sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės, ugdymosi problemas;

 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;

 • Esant poreikiui, stebi mokinių veiklą ir elgesį pamokų metu;

 • Bendradarbiauja su tėvais/globėjais, mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais specialistais, sprendžiant mokinio problemas;

 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms problemoms spręsti;

 • Veda užsiėmimus, įgyvendinant psichologinių problemų prevencines programas;

 • Atlieka mokyklai aktualius psichologinius tyrimus;

 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių ir ugdymosi problemų turinčius mokinius  bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos, ugdymo ir bendravimo psichologijos klausimais.

Pagalba mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • Mokinio tėvai/globėjai, parašomas raštiškas tėvų/globėjų sutikimas;

 • Mokytojai, gavę mokinio tėvų/globėjų raštišką sutikimą;

 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Kada reiktų kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Kai vaiko emocijų raiška ir elgesys staiga pasikeičia ir nerimaujate, kaip padėti vaikui;

 • Kai vaikas išgyvena stresines situacijas ir sunku dalintis išgyvenimais;

 • Kai vaiko asmeniniame gyvenime ar šeimoje įvyksta pokyčių, dėl kurių pakinta vaiko emocinė būsena ir elgesys namie ir mokykloje;

 • Kai vaikas dažnai skundžiasi bloga savijauta (pilvo skausmai, pykinimas, nemiga, vangumas ir pan.).;

 • Jei pradeda mikčioti ar atsiranda tikai;

 • Kai jaučiatės sutrikę ir nežinote, kaip kalbėtis ar elgtis su vaiku;

 • Norite nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;

 • Norite parengti ir įgyvendinti mokymosi ir elgesio gerinimo priemones, individualizuoti ugdymą;

 • Norite sukurti palankų klasės mikroklimatą;

 • Norite paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją;

 • Susiduriate su krizinėmis situacijomis ( smurtą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė, pedofilijos atvejai ir pan.).

 Aprašą parengė  Smalsučio pradinės mokyklos psichologė S.Ragelienė

Rekomendacijos pirmokų tėveliams

Pirmokų adaptacijos ypatumai mokykloje