Specialusis pedagogas/logopedas

Specialiojo pedagogo/logopedo tikslas – mokyti taisyklingai kalbėti ir reikšti mintis žodžiu ir raštu, taisyti tarties, rašto trūkumus, mokyti skaityti ir rašyti be klaidų.

Pagrindinės specialiojo pedagogo /logopedo funkcijos:

  • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • ištiria ir įvertina mokinių kalbą, nustato kalbos  ir kitus komunikacijos sutrikimus, jų  pobūdį;
  • padeda mokiniams įveikti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo ir skaitymo sunkumams) atsirasti;
  • organizuoja individualias ir grupines pratybas;
  • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
  • rengia individualias konsultacijas tėvams, pedagogams dėl kalbos sutrikimų šalinimo;
  • šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
  • dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje bei palaiko ryšį su Marijampolės pedagogine psichologine tarnyba (PPT);
  • atsako už korektišką vertinimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

    Ugdant specialiųjų poreikių mokinius, sėkmę lemia tinkamai parinkta mokymo priemonių ir būdų sistema, mokytojų, specialistų ir tėvų bendradarbiavimas.