Paslaugos

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRAŠYMO ĮTRAUKTI Į SĄRAŠĄ, PRIIMTI VAIKĄ Į PRADINIO UGDYMO KLASĘ

Viešosios paslaugos pavadinimas

Pradinis udgymas (kodas 85.20)

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės   paslaugos teikimą

Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   pateikti asmuo

Mokiniai, atvykusieji mokytis iš kitos mokyklos, priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus:
– prašymą mokyklos direktoriui;- gimimo liudijimą ar asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją);
– dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas) – pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje;

– turi būti pasitikrinę sveikatą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti  institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai į mokyklą priimami papildomai pateikus specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas): Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus (pažymas dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo) ir kt.

Mokinys, mokęsis užsienyje, priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento – mokyklai įvertinus jo pasiekimus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos administratorė Sandra Papečkienė

Tel.    (8 343) 70501, el. p. mok@smalsuciai.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos direktorė Rima Marozienė

Tel.    (8 343) 70500, el. p. mok@smalsuciai.lt

Administracinės paslaugos prašymo priėmimas

Prašymų pagal pradinio ugdymo programą priėmimo pradžia – sausio 2 diena, pabaiga – liepos 31 diena. Mokymo sutartys sudaromos iki rugpjūčio 15 d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina   (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Mokinio priėmimas mokytis įforminamas Mokymo sutartimi.

Paslauga teikiam nemokamai.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma dėl vaiko priėmimo į pradinio ugdymo klasę.

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė,  Draugystės g. 19,

Marijampolės „Smalsučio“ pradinėje mokykla, raštinė