Mokinių priėmimo sąlygos

  1. Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
  2. Mokiniai, atvykusieji mokytis iš kitos mokyklos, priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus:

* prašymą mokyklos direktoriui;

* gimimo liudijimą ar asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją);

* dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas) – pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje;

* turi būti pasitikrinę sveikatą.

  1. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai į mokyklą priimami papildomai pateikus specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas): Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus (pažymas dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo) ir kt.
  2. Mokinys, mokęsis užsienyje, priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento – mokyklai įvertinus jo pasiekimus.
  3. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas Mokymo sutartimi.
  4. Prašymų pagal pradinio ugdymo programą priėmimo pradžia – sausio 2 diena, pabaiga – liepos 31 diena. Mokymo sutartys sudaromos iki rugpjūčio 15 d.