Mokinių priėmimo sąlygos

Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklą tvarka.

Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes registravimo ir priėmimo tvarka.

1. Mokytis į pirmas klases pagal pradinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka 7 metai.

2. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai.

3. Mokinių priėmimimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Priimami pateikus:
                      - prašymą mokyklos direktoriui;
                      - gimimo liudijimo kopiją;
                      - vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr.27 - 1/a).


3. Tėvai (globėjai), leidžiantys vaiką į pirmą klasę nuo šešerių metų, mokyklos direktoriui pateikia rekomendaciją, patvirtinančią brandumą mokyklai, kurią nustato specialistai.


4. Mokiniai, atvykusieji mokytis iš kitos mokyklos, priimami tėvams (globėjams) pateikus:
                      - prašymą mokyklos direktoriui;
                      - pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

5. Specialiųjų poreikių vaikai į mokyklą priimami papildomai pateikus:
   - psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus.

6. Mokinys, mokęsis užsienyje, priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento - mokyklai įvertinus jo pasiekimus.


7. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

8. Į mokyklą Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1240 pirmumo teise mokiniai priimami pagal aptarnavimo teritoriją:

  • Draugystės g. 1-27 (nelyginiai numeriai),
  • Jaunimo g. – visi (nelyginiai numeriai),
  • Kauno g. nuo 103 (nelyginiai), nuo 60-92 (lyginiai numeriai),
  • Siauroji g. – visi (lyginiai numeriai),
  • Beržų g. – visi (nelyginiai numeriai),
  • Sporto g. – visi (nelyginiai, lyginiai numeriai),
  • Suvalkiečių g. – visi (nelyginiai, lyginiai numeriai),
  • Gėlyno g. – visi (lyginiai, nelyginiai numeriai).

9. Į mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje lankę vaikai ir mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

10. Prašymų pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas priėmimo pradžia - vasario 1 diena, pabaiga – rugpjūčio 1 diena.

Esant laisvoms vietoms mokiniai priimami iš visos Marijampolės savivaldybės teritorijos eilės tvarka pagal prašymo padavimo datą.