INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Nuo 2022-03-02 įsigalioja nauja LR SAM – OV 2021-06-30 sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ redakcija. Nuoroda į naują redakciją:https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6729af0d99f11eb9f09e7df20500045/zHgNqGFUHg

Kas esminio keičiasi:

  1. Gera žinia, kad nuo 2022-03-02 (įskaitytinai) pradinukams nereikės dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių uždarose patalpose, kuriose yra tik tos pačios klasės mokiniai (pamokos).

Pastaba, kad darbuotojai ir visi kiti vyresni kaip 6 metų amžiaus (tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti suinteresuoti asmenys) privalo dėvėti šias priemones uždarose patalpose.

Išliko ir tai, kad šių priemonių tiek pradinukams, tiek darbuotojams nereikia dėvėti fizinio aktyvumo užsiėmimų metu (sportuojant, šokant ir kt.), dainuojant, maudantis, valgant ir kitų veiklų metu, kai šių veiklų negalima atlikti būnant su šia priemone. Taip pat jei mokiniai ir darbuotojai šių priemonių negali dėvėti dėl savo sveikatos būklės, nes jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatai, rekomenduojama nešioti veido skydelį.

Apsaugos priemones pradinukai ir personalas turi dėvėti kai uždaroje patalpoje vienu metu užsiėmimas vyksta kelioms klasėms, pailginto buvimo grupėse, einant koridoriais į biblioteką, valgyklą ir kt. Žiūrėti į sprendimo 1.1 ir 1.3 papunkčius.

  1. Visos kitos užkrečiamųjų ligų valdymo priemonės išliko.

Visuomenės sveikatos specialistė