Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo(si) metu

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos visi pedagogai yra pasirengę organizuoti mokymą nuotoliniu būdu nuo 2021-01-04 iki nustatytos karantino laikotarpio pabaigos datos.

             Taikomas mišrus nuotolinis mokymas: sinchroninis ir asinchroninis.

             Atsižvelgiant į SMM reikalavimus ir pradinio ugdymo mokinių amžių, sinchoriniam (tiesoginiam) laikui skiriama  daugiau nei 50 proc. pamokų laiko (pagal nuotolinių pamokų tvarkaraštį). Neformaliojo švietimo būrelių veikla vykdoma sinchroniniu ir asinchroniniu būdu, prisijungimo nuorodos ir užduotys skelbiamos elektroniniame dienyne.

             Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas, logopedas) individualias konsultacijas mokiniams teikia nuotoliniu būdu bendradarbiaudami su klasės mokytoju ir susisiekę su mokinių tėvais.

             Pailgintos dienos grupės auklėtojai teikia individualią pagalbą mokiniams mokantis (atliekant namų darbus)  bendradarbiaudami su klasės mokytoju ir susisiekę su mokinių tėvais.

             Mokinių konsultavimas įvairiomis formomis su dalykų mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais galimas darbo dienomis pamokų laiku ir nuo 14 iki 15 val.

             Nuotolinės vaizdo pamokos sinchroniniu laiku vykdomos naudojant Zoom platformą.

             Tėvelius (globėjus, rūpintojus) kviečiame pasirūpinti, kad nuotolinis mokymasis vyktų sklandžiai. Įsitikinkite, kad jūsų vaikas turėtų pastovią mokymuisi nuteikiančią vietą su reikalingomis priemonėmis – kompiuterį ar planšetę, ar mobilųjį telefoną ir interneto ryšį. Su vaikais aptarkite mokymosi namuose taisykles, kartu suplanuoti dienos veiklas: kada mokytis, žaisti, valgyti, skaityti ir t.t.

          Nuotolinio mokymosi metu Eduka elektroninis dienynas tampa pagrindine mokyklos ir šeimos bendravimo platforma. Labai prašome sekti jame ir mokyklos svetainėje pateikiamą informaciją, aktyviai bendradarbiauti su mokytojomis ir mokyklos administracija.

                                                                                                                                                                               Administracija