Darbo ir sveikatos saugos reikalavimai darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu būdu

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims priimtinoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas informacines technologijas (teledarbas).

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 381 straipsnis reglamentuoja darbuotojų, dirbančių nuotolinį darbą, saugą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbuotojas privalo rūpintis savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl netinkamo jo elgesio ar klaidų, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu darbo priemonių (kompiuterių), asmeninių apsaugos priemonių naudojimu.  Darbuotojas, dirbdamas nuotoliniu darbu, įsipareigoja išlaikyti ir saugoti jam skirtą kompiuterį, prireikus  savo lėšomis daryti einamąjį ir kapitalinį remontą. Jei darbuotojų nuotoliniam darbui reikalingos kitos įstaigos techninės priemonės (spausdintuvas, kopijavimo aparatas ir pan.), šiomis techninėmis priemonėmis darbuotojas gali naudotis atvykęs į įstaigą.

                                                                                                                                                                             Administracija