Apie mus

Marijampolės "Smalsučio" pradinė mokykla - valstybinė ketverių metų vienos pakopos bendrojo ugdymo mokykla, teikianti pradinį išsilavinimą.

Mokomoji kalba – lietuvių.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas.

Kitos veiklos rūšys: priešmokyklinis ugdymas, neformalusis švietimas, pailgintos darbo dienos grupės veikla.

Mokinių skaičius - 160. Pedagogų - 19. Visi kvalifikuoti, pradinio ugdymo ir dalykų specialistai, 3 edukologijos magistrai, 6 mokytojai metodininkai, 7 vyr. mokytojai ir anglų k., dailės, infomatikos specialistai.

 

Vizija

 • Mokykla - besimokanti organizacija, nuolat kaupianti ir tobulinanti žinojimą bei gebėjimą veikti visiems drauge siekiant kokybiško ugdymo(si).
 • Mokyklos, šeimos erdvėje – individualių vaiko gebėjimų ugdymas. Mokyklos švietėjiška veikla padės mokytojui tapti tarpininku tarp tėvų vilčių ir vaiko galimybių.   

Misija

 • Suteikti mokiniams pradinį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinį mokslo ir kultūros lygį.
 • Padėti ugdytiniui atskleisti kompetencijas pagal gebėjimus.
 • Pratinti pradinuką prie laiko diktuojamos informacijos, naujo tikrovės vertinimo.

Mūsų siekiai

 • Kad mokinių žinios būtų prasmingos, skatintų būti aktyviais, kūrybingais socialinio, kultūrinio gyvenimo dalyviais.
 • Kad mokinys mokykloje jaustųsi saugus, rastų sąlygas save realizuoti mokyklos veikloje, o išėjęs už jos, drąsiai siektų savo tikslų.

Mes vertiname

 • Tradicijas, puoselėjančias ir formuojančias žmopgų, dvasingumą, laiduojančias ugdymo kokybę, skatinančias mokymo (si) motyvaciją.
 • Mokymąsi bendradarbiaujant.
 • Tėvų iniciatyvas.

Mokykoloje taikomos žinių įsisavinimą palengvinančios programos projektai

 • ES projektas "Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę". Mokytojos kuria ir taiko e-pamokų rinkinius.
 • Tarptautinio fondo (FEE) Gamtosauginių mokyklų programa.
 • Tarptautinės prevencijos ugdymo programos "Antras žingsnis" ("Second step"), "Zipio draugai", "Įveikime kartu", "Obuolio draugai" - tobulina mokinių bendravimo įgūdžius.