Pradžia

Mokinių tėvų dėmesiui!

Lietuvos Respublikos Vyriausybei  2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijos paskelbimo“ Marijampolės savivaldybėje nuo 2020 m. spalio 26 d. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 24:00 val. paskelbus karantiną:

INFORMUOJAMAME, kad po mokinių rudens atostogų nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 9 d. 1-4 klasių mokiniams ugdymas bus vykdomas mokykloje kontaktiniu (įprastu) būdu. Mokykloje neformaliojo švietimo būrelių ir pailgintos dienos grupės veikla taip pat vyks.

Dėkojame už Jūsų supratingumą bei laiku suteiktą informaciją.

 Administracija


Mūsų mokykla dalyvauja ES projekte

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2021 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Mokykloje įrengtas kabinetas, kuris yra prieinamas visiems pradinių klasių mokytojams. Šioje patalpoje mokytojai randa ne tik priemones, bet gali ir pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi ir pan.

Nacionalinės Švietimo Agentūros inofmacija apie projektą


Neeilinis rugsėjis

Šiais metais nuaidėjo neeilinis rugsėjis. Į mokyklas sugrįžusių vaikų, tėvų, mokytojų ir administracijos veidus dengė kaukės. Nors ir buvome vieni kitų labai išsilgę, tačiau laikėmės saugaus atstumo.

Nuskambėjus himnui direktorė pasveikino visus grįžusius po ilgo laiko tarpo į mokyklą. Mokyklos bibliotekininkė supažindino su praėjusių mokslo metų mokinių pasiekimais. Džiugu, kad tradiciškai, kaip ir kiekvieną rugsėjo 1- ąją sulaukėme „Smalsučio“ ir „Smalsutės“. Tačiau jie atrodė netradiciškai, šiemet jie buvo kitokie, kaip ir visi buvo su kaukėmis. Smalsučiai linksmino susirinkusius ir nuotaikingai pamokė kaip saugoti savo ir kitų sveikatą. Pakvietus skambučiui į pirmąją pamoką pirmokėliai keliavo su mokytoja į klasę. Kitiems mokiniams pirmoji pamoka vyko netradiciškai – „lauko klasėse“ jiems paskirtose erdvėse.

Nors ši rugsėjo pirmoji buvo kitokia, tačiau visiems ji buvo tokia pat pakili ir šventiška.

Renginio nuotraukos galerijoje

Mokytoja

Renata Mineikienė


ES mokykloms skirtos programos „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa vaikams, ir toliau sėkmingai startuoja mūsų mokykloje.


INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS 2020-2021 m. m.

Prašymai į I-IV klases priimami mokyklos raštinėje.

Gyvenamosios vietos deklaracijų pateikti nereikia. Iškilus neaiškumų, pažymas apie gyventojo deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį mokyklos administracija teisės aktų nustatyta tvarka gali gauti iš gyventojų registro (jei yra raštiškas tėvų sutikimas).

Pirmumo teise priimami vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje teritorijoje.

Pateikiami dokumentai:
• vaiko paso ar gimimo liudijimo kopija;
• viena dokumentinė nuotrauka elektroniniam mokinio pažymėjimui;
• priešmokyklinio ugdymo pasiekimų aprašas;
• kiti su vaiko ugdymusi susiję dokumentai (pvz., neįgalumo pažymėjimo kopija, PPT pažymos ir kt.).
• Būtina pasitrinti vaiko sveikatą iki mokslo metų pradžios ar anksčiau, kad mokykla rastų elektroninėje sistemoje mokinio sveikatos pažymą, kitu atveju vaikas negalės dalyvauti ugdymo procese.

2020-2021 m. m.  galima priimti mokytis į laisvas vietas:
į 1 klasę – 4  mok.,
į 2 klasę – 9 mok.,
į 3 klasę – 2 mok.,
į 4 klases – 5  mok.

PRIĖMIMO MOKYTIS Į MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĘ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS


Nemokamas maitinimas

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Tėvai prašymus-paraiškas gali teikti šiais būdais:
– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;
– seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;


Tarptautinis konkursas

1–4 KLASIŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIO ATVIRUKO KONKURSO

„TAU,  MAMYTE!“ 2020 M.

Rugilė Kunkulytė, Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos 2 klasės mokinė tapo šio konkurso laureate.

Mokytoja Aušra Kliūčiuvienė.

 


Rekomendacija

Dienotvarkė paruošta spausdinimui

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos tėvams ir mokytojams.


Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo(si) metu

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos visi pedagogai yra pasirengę organizuoti mokymą nuotoliniu būdu nuo 2020-03-30 iki nustatytos karantino laikotarpio pabaigos datos.

Taikomas mišrus nuotolinis mokymas: sinchroninis ir asinchroninis.

Atsižvelgiant į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių amžių, sinchoriniam (tiesoginiam) laikui skiriama  iki 1 val. per dieną. Savarankiškam mokinių mokymuisi skiriama 80 proc. viso mokymosi laiko.

Mokinių konsultavimas įvairiomis formomis su dalykų mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais galimas darbo dienomis 9.00-13.00 laiku pagal Mokytojų nuotolinių konsultacijų mokiniams tvarkaraštį, patvirtintą direktoriaus įsakymu.

Mokykloje jau diegiama Office 365 platforma patogiam ir sėkmingam mokymui su Microsof teams įrankiu. Daugiau informacijos bus pateikta vėliau.

Tėvelius kviečiame pasirūpinti, kad nuotolinis mokymasis vyktų sklandžiai. Įsitikinkite, kad jūsų vaikas turėtų pastovią mokymuisi nuteikiančią vietą su reikalingomis priemonėmis – kompiuterį ar planšetę, ar mobilųjį telefoną ir interneto ryšį. Su vaikais aptarkite mokymosi namuose taisykles, kartu suplanuoti dienos veiklas: kada mokytis, žaisti, valgyti, skaityti ir t.t.

Nuotolinio mokymosi metu Eduka elektroninis dienynas tampa pagrindine mokyklos ir šeimos bendravimo platforma. Labai prašome sekti jame ir mokyklos svetainėje pateikiamą informaciją, aktyviai bendradarbiauti su mokytojomis ir mokyklos administracija.

                                                                                                                                                        Administracija


Darbo ir sveikatos saugos reikalavimai darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu būdu

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims priimtinoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas informacines technologijas (teledarbas).

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 381 straipsnis reglamentuoja darbuotojų, dirbančių nuotolinį darbą, saugą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbuotojas privalo rūpintis savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl netinkamo jo elgesio ar klaidų, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu darbo priemonių (kompiuterių), asmeninių apsaugos priemonių naudojimu.  Darbuotojas, dirbdamas nuotoliniu darbu, įsipareigoja išlaikyti ir saugoti jam skirtą kompiuterį, prireikus  savo lėšomis daryti einamąjį ir kapitalinį remontą. Jei darbuotojų nuotoliniam darbui reikalingos kitos įstaigos techninės priemonės (spausdintuvas, kopijavimo aparatas ir pan.), šiomis techninėmis priemonėmis darbuotojas gali naudotis atvykęs į įstaigą.

                                                                                                                                                                             Administracija


Mieli Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos bendruomenės nariai,

Dėkojame Jums, kad esate su mumis bei kasmet prisidedate prie mokyklos rėmimo,  skirdami 2 %  nuo pajamų mokesčio. Mokyklai labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų.