Pradžia

 

Gerbiami būsimų pirmokų ir priešmokyklinukų tėveliai!

Kviečiame  vaikučius kartu su tėveliais 2015 m. birželio 3 ir 4 dienomis 9.00 val. į pirmąsias pamokėles mokykloje. Susitiksite su mokytojomis, susipažinsite su ugdymo(si) sąlygomis, reikalingomis mokymo priemonėmis, galėsite įsigyti mokyklines uniformas.

                                                                                                                                    Laukiame Jūsų!

 

BŪSIMŲ PIRMOKŲ (g. 2008 m.) IR PRIEŠMOKYKLINUKŲ (g. 2009 m.)

 TĖVELIŲ DĖMESIUI

http://smalsuciai.lt/media/uploads/Ruošinys_1__.jpg

MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĖ MOKYKLA (Draugystės g.19)

(nuo 2015-03-01) PRIIMS PRAŠYMUS IR DOKUMENTUS

 MOKYTIS PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE IR PIRMOJE KLASĖJE

 nuo 2015-09-01 

1.  2 mažos foto nuotraukos

2.  Gimimo liudijimo arba paso originalas ir kopija

3.  Šeimos sudėtis arba gyvenamosios vietos deklaracija (iš seniūnijos)

4.  Medicininis pažymėjimas027-1/a

5.  Rekomendacijos – išvados apie vaiko pasiekimus priešmokyklinėje ar ikimokyklinėje grupėje.

 http://smalsuciai.lt/media/uploads/DSC_2607__5.JPG

     Daugiau informacijos: www.smalsuciai.lt

      Tel. 8343 70501 (raštinės), 3843 70500,  8615 12512 (direktorės)

 

   Galime priimti mokytis

   (2015-2016 m.m.) į:

Antras klases 5 mokinius

Trečias klases 5 mokinius

Ketvirtas klases 7 mokinius

 

Informacija 4 klasės mokiniams ir jų tėvams

2015 m. balandžio 28 – gegužės 6 dienomis 4 klasės mokiniai dalyvaus Standartizuotuose  testuose. Testuojami šie mokinių dalykai: skaitymas, rašymas, matematika, pasaulio pažinimas, pildomi klausimynai. Tyrimo tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įvertinti savo mokinių ugdymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

 Mokinių testų rezultatus vertins mokyklos direktorės įsakymu paskirta Vertinimo komisija:

  lietuvių kalbos (skaitymo) dalyko – mokytoja metodininkė Aušra Kliūčiuvienė ir vyr. mokytoja Virginija Kasparavičienė;

 lietuvių kalbos (rašymo) dalyko – mokytoja metodininkė Vida Leleikienė ir vyr. mokytoja Birutė Simanavičienė            

  matematikos dalyko – mokytoja metodininkė Irena Makackienė ir vyr. mokytoja Vida Navikienė; 

  pasaulio pažinimo dalyko – mokytoja metodininkė Laima Kašubienė ir 

  pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Jolanta Marazienė.

  Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Valinčienė. 

 Suvedus testų rezultatus, mokykla gaus mokinių pasiekimų ataskaitas. Ataskaitose bus pateikiami lyginamieji mokyklos/klasės/mokinio ir šalies rezultatai. Mokinio ataskaita apie jo pasiekimus skirta tik administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, pačiam mokiniui, jo tėvams. Mokykla užtikrins kiekvieno mokinio duomenų konfidencialumą.

  Tėveliai, nebijokite leisti vaikams pildyti klausimynus, kurie padės užtikrinti mokinių pasiektų rezultatų objektyvumą                                                          

 

 

   Mokykloje dėvima uniforma. Ją galima užsisakyti mokykloje sutartu laiku

atvykus siuvėjoms.

Daugiau informacijos teikiama per atvirų durų dienas vasario, birželio mėn.

http://smalsuciai.lt/media/uploads/20150224_105910__.jpg 

DĖVĖTŲ UNIFORMŲ MUGĖ (2015 m. birželio 3 d.)

 

UNIFORMOS PRIIMAMOS TVARKINGOS, ANT PAKABĖLIŲ, SU

KORTELĖMIS, KURIOSE NURODYTA KAINA, TELEFONAI, VAIKO

MOKYTOJAS.

Kreiptis į mokytoją D. Palubinskienę tel. 8343 70501, 8620 22325

 

Suteikime paramą mokyklai, neatverdami piniginės!

 Nuoširdžiai dėkojame mokinių, mokytojų ir administracijos vardu visiems, remiantiems mokyklą kasmet ir iš anksto ačiū visiems, kurie padės šiemet.

Gerbiami mokytojai, mokinių tėveliai, globėjai, seneliai ir artimieji, mokyklos rėmėjai, mokytojai, personalo darbuotojai, ne tik mokiniai džiaugiasi Jūsų paramos dėka 2014 metais už surinktas (apie 3 tūkst. Lt) lėšas apmokėtomis elektroninio dienyno, IKT programų bei mokyklos lauko želdinių atnaujinimo paslaugomis.

2015 m. planuojama paramos lėšas panaudoti:

lauko teritorijos tvarkymo darbams;

tėvų informavimui – elektroninio dienyno paslaugoms apmokėti ir kt.

2 proc. paramą nuo 2014 m. pajamų mokesčio (Marijampolės „Smalsučio‘ pradinei mokyklai, kaip paramos gavėjui, kurio identifikacinis Nr. (kodas) – 190450756) galima pervesti:

·     elektroniniu būdu – pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą tvarką (http://www.vmi.lt > Titulinis > Duomenų > bazės > Formos > FR0512);

·     atsispausdinus prašymą iš interneto (pateiktas čia) ir užpildžius jį, popierinį variantą pristatyti į Valstybinę mokesčių inspekciją - Kauno g. 16, LT - 68176 Marijampolėje;

·     klasėje užpildyti prašymo formą FR0512, kuri vėliau bus laišku nusiųsta į VMI.

·     Užpildyti formoje FR0512 laukelius: 1, 2, 3V, 3P, 4, E4 (mokesčio dalies dydis 1% ar 2 %, pvz.: 2 %), E5 (kokiam laikotarpiui, pvz.: 2015 m., 2016 m., 2017 m.)        

  

Informacija mokyklos bendruomenės nariams

Marijampolės „Smalsučio“ pradinę mokyklą kuruoja Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jakevičienė, tel. 8343 90072.

 Rūpimais prevenciniais klausimais mokiniai, mokytojai, tėvai (globėjai) gali kreiptis į Miesto policijos nuovados nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos vyriausiąją specialistę Akvilę Krunglevičienę tel. 8343 73652, 8650 47953.

 

 Informacija 4 klasės mokiniams ir jų tėvams

       Mokykla 2015 m. kovo 16 – balandžio 17 dienomis atrinkta dalyvauti Tarptautinio tyrimo TIMSS 2015 pagrindiniame testavime. Tyrimo tikslas – analizuoti mokinių pasiekimų tendencijas bei skirtumus tarp įvairių švietimo sistemų, siekiant padėti ugdyti mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimus pasaulyje. 4 klasių mokiniai atliks matematikos ir gamtos mokslų užduotis bei atsakys į anketos klausimus, mokinių tėvai, mokytojai, direktorė užpildys elektroninius klausimynus.