Pradžia

RUGSĖJO 10 DIENĄ MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ MUGĖ!

Jos metu galite parduoti dėvėtą uniformą.

Uniformas rugsėjo 8-9 dienomis prašome atnešti klasės mokytojui. Jos priimamos tvarkingos, ant pakabėlių, su kortelėmis. Jose turi būti nurodyta kaina, telefono numeris, vaiko mokytojas.

Kviečiame apsilankyti!

Pasipuoškite ir dėvėkite mokyklines uniformas visus moklso metus!

Administracija

Tel . Nr. 8 343 70501

2015-2016 mokslo metais mokyklai bus reikalingas etikos mokytojas.

Administracija

BŪSIMŲ PIRMOKŲ (g. 2008 m.) IR PRIEŠMOKYKLINUKŲ (g. 2009 m.)

 TĖVELIŲ DĖMESIUI

http://smalsuciai.lt/media/uploads/Ruošinys_1__.jpg

MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĖ MOKYKLA (Draugystės g.19)

 PRIIMA PRAŠYMUS IR DOKUMENTUS

 MOKYTIS PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE IR PIRMOJE KLASĖJE

 nuo 2015-09-01 

1.  2 mažos foto nuotraukos

2.  Gimimo liudijimo arba paso originalas ir kopija

3.  Šeimos sudėtis arba gyvenamosios vietos deklaracija (iš seniūnijos)

4.  Medicininis pažymėjimas027-1/a

5.  Rekomendacijos – išvados apie vaiko pasiekimus priešmokyklinėje ar ikimokyklinėje grupėje.

 

     Daugiau informacijos: www.smalsuciai.lt

      Tel. 8343 70501 (raštinės), 3843 70500,  8615 12512 (direktorės)

   Galime priimti mokytis

   (2015-2016 m.m.) į:

Antras klases 4 mokinius

Trečias klases 5 mokinius

Ketvirtas klases 5 mokinius

Informacija 4 klasės mokiniams ir jų tėvams

2015 m. balandžio 28 – gegužės 6 dienomis 4 klasės mokiniai dalyvaus Standartizuotuose  testuose. Testuojami šie mokinių dalykai: skaitymas, rašymas, matematika, pasaulio pažinimas, pildomi klausimynai. Tyrimo tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įvertinti savo mokinių ugdymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

 Mokinių testų rezultatus vertins mokyklos direktorės įsakymu paskirta Vertinimo komisija:

  lietuvių kalbos (skaitymo) dalyko – mokytoja metodininkė Aušra Kliūčiuvienė ir vyr. mokytoja Virginija Kasparavičienė;

 lietuvių kalbos (rašymo) dalyko – mokytoja metodininkė Vida Leleikienė ir vyr. mokytoja Birutė Simanavičienė            

  matematikos dalyko – mokytoja metodininkė Irena Makackienė ir vyr. mokytoja Vida Navikienė; 

  pasaulio pažinimo dalyko – mokytoja metodininkė Laima Kašubienė ir 

  pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Jolanta Marazienė.

  Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Valinčienė. 

 Suvedus testų rezultatus, mokykla gaus mokinių pasiekimų ataskaitas. Ataskaitose bus pateikiami lyginamieji mokyklos/klasės/mokinio ir šalies rezultatai. Mokinio ataskaita apie jo pasiekimus skirta tik administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, pačiam mokiniui, jo tėvams. Mokykla užtikrins kiekvieno mokinio duomenų konfidencialumą.

  Tėveliai, nebijokite leisti vaikams pildyti klausimynus, kurie padės užtikrinti mokinių pasiektų rezultatų objektyvumą                                                          

 

   Mokykloje dėvima uniforma. Ją galima užsisakyti mokykloje sutartu laiku

atvykus siuvėjoms.

http://smalsuciai.lt/media/uploads/20150224_105910__.jpg 

DĖVĖTOS UNIFORMOS PRIIMAMOS TVARKINGOS, ANT PAKABĖLIŲ, SU

KORTELĖMIS, KURIOSE NURODYTA KAINA, TELEFONAI, VAIKO

MOKYTOJAS.

Kreiptis į mokytoją D. Palubinskienę tel. 8343 70501, 8620 22325

Suteikime paramą mokyklai, neatverdami piniginės!

 Nuoširdžiai dėkojame mokinių, mokytojų ir administracijos vardu visiems, remiantiems mokyklą kasmet ir iš anksto ačiū visiems, kurie padės šiemet.

Gerbiami mokytojai, mokinių tėveliai, globėjai, seneliai ir artimieji, mokyklos rėmėjai, mokytojai, personalo darbuotojai, ne tik mokiniai džiaugiasi Jūsų paramos dėka 2014 metais už surinktas (apie 3 tūkst. Lt) lėšas apmokėtomis elektroninio dienyno, IKT programų bei mokyklos lauko želdinių atnaujinimo paslaugomis.

2015 m. planuojama paramos lėšas panaudoti:

lauko teritorijos tvarkymo darbams;

tėvų informavimui – elektroninio dienyno paslaugoms apmokėti ir kt.

2 proc. paramą nuo 2014 m. pajamų mokesčio (Marijampolės „Smalsučio‘ pradinei mokyklai, kaip paramos gavėjui, kurio identifikacinis Nr. (kodas) – 190450756) galima pervesti:

·     elektroniniu būdu – pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą tvarką (http://www.vmi.lt > Titulinis > Duomenų > bazės > Formos > FR0512);

·     atsispausdinus prašymą iš interneto (pateiktas čia) ir užpildžius jį, popierinį variantą pristatyti į Valstybinę mokesčių inspekciją - Kauno g. 16, LT - 68176 Marijampolėje;

·     klasėje užpildyti prašymo formą FR0512, kuri vėliau bus laišku nusiųsta į VMI.

·     Užpildyti formoje FR0512 laukelius: 1, 2, 3V, 3P, 4, E4 (mokesčio dalies dydis 1% ar 2 %, pvz.: 2 %), E5 (kokiam laikotarpiui, pvz.: 2015 m., 2016 m., 2017 m.)        

Informacija mokyklos bendruomenės nariams

Marijampolės „Smalsučio“ pradinę mokyklą kuruoja Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jakevičienė, tel. 8343 90072.

 Rūpimais prevenciniais klausimais mokiniai, mokytojai, tėvai (globėjai) gali kreiptis į Miesto policijos nuovados nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos vyriausiąją specialistę Akvilę Krunglevičienę tel. 8343 73652, 8650 47953.