Pradžia

Padėkos diena ir atsisveikinimas su mokykla

30 metų tęsiama jau tradicija tapusi ,,Smalsučio pradinėje“ mokykloje ,,Padėkos diena“. Šventę nuotaikingai pradėjo ir vedė mokyklos personažai ,,Smalsutė“ ir ,,Smalsutis“. Mokyklos direktorė R. Marozienė apdovanojo padėkos raštais tėvus už pagalbą mokyklai ir klasėms. Buvo apdovanoti mokiniai už pasiekimus, dalyvavimą konkursuose ir kitose mokyklos veiklose. Ji palinkėjo mokyklos mokiniams tęsti mokymąsi kitose mokyklose, padėkojo už bendravimą kartu įgyvendinant tikslus. Kiekvienai klasei buvo įteikta nominacijos: 2 klasė ,,Smalsiausia” (mokytoja Vida Navikienė), 3a klasė ,,Meiliausia” (mokytoja Danutė Palubinskienė), 3b klasė ,,Aktyviausia” (mokytoja Renata Mineikienė), 4 klasė ,,Šauniausia“ (mokytoja Aušra Kliūčiuvienė). Po to skambėjo mokinių paruoštos dainos, šokiai, posmai. Direktorė priminė, kad šiais metais mokykloje sutaupytos 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio lėšos panaudotos renginiams, išvykoms, ekskursijoms po Lietuvą. Pakvietė mokinius, jų tėvelius bei darbuotojus šventę užbaigti kiekvieno padėka ir palinkėjimais visiems buvusiems kartu. Šventės pabaigoje į orą pakilo balionai su visų svajonėmis, linkėdami geros ateities.

Vakare buvo pakviesti darbuotojai, mokiniai ir jų tėveliai dalyvauti Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje Šv. mišiose, kur buvo meldžiamasi už mokyklos bendruomenę.

Dėkojame kunigui Dariui Vasiliauskui.

Mokytoja Renata Mineikienė


1,2 proc. GPM parama Marijampolės „Smalsučio“ pradinei mokyklai

Gerbiami  Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos bendruomenės nariai,

nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pasinaudodami 1,2  proc. GPM paramos galimybe 2020-2022 metais skyrėte paramą mokyklai. Ši finansinė parama – didelė pagalba gerinant mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines aplinkas, stiprinant mokyklos materialinę bazę, plėtojant mokinių pažintinę veiklą bei tobulinant pedagogų kvalifikaciją. Esame dėkingi ir informuojame, kad šios lėšos buvo panaudotos efektyviai, skaidriai bei prisideda prie Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos ugdomosios aplinkos ir veiklos gerinimo bei modernizavimo.

2020-2022 metų sutaupytos 1,2 GMP lėšos panaudotos:

  1. Švietimui, mokslui ir profesiniam tobulėjimui (pažintinėms edukacinėms išvykoms, ekskursijoms, paskaitoms, seminarams) – 2100 Eur;
  2. Kultūriniams renginiams ir etninių vertybių puoselėjimui (suvenyrams, metraščio apipavidalinimui) – 1400 Eur;
  3. Mokyklos vidaus ir lauko aplinkos kūrimui (baldeliams edukacinėms aplinkoms, augalų atnaujinimui, mokyklos istorijos įrašui akmenyje bei gamtosaugos programų vykdymui) – 1000 Eur.

                                                                                                                                                                 Administracija


Padėkos diena mokyklos bendruomenėje

Kviečiame mokinių tėvelius š.m. birželio 8 d. 12 val. atvykti į Padėkos dienos ir atsisveikinimo su „Smalsučio“ pradine mokykla popietę mokykloje, o 18 val. kviečiame į aukojamas šv. Mišias už mokyklos mokinius, bendruomenę Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje (Vytauto g. 31A).

                                                                                                                          Direktorė


Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdytis kartu su savo bendraamžiais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų planą.

Įtraukties veiksmų plano tikslas – šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

Savivaldybėje:


INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukiama šalyje valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl COVID-19 ligos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/38bb91b0c16f11ec8d9390588bf2de65.

Taip pat LR Vyriausybė nuo 2022 m. gegužės 1 d. pripažįsta netekusiu galios LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“. Nuoroda:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf1d6cb0c16f11ec8d9390588bf2de65.

Taigi, nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės. Vadinasi, atšaukus šalyje valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos plitimo, netenka galios valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo įgaliojimai, tai yra visi paskelbti sprendimai. Dėka šių priimtų sprendimų nuostatų vykdymo, imunizacijos, padidėjusio visuomenės sveikatos raštingumo, reikšmingai sumažėjusio sergamumo ir mirštamumo COVID-19 liga, nusprendžiama COVID-19 ligos valdymo priemones integruoti į gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų valdymo priemonių planą. Taip pat atitinkamai valstybės operacijų vadovo sprendimuose nustatytos nuostatos bus perkeliamos į atitinkamos valdymo srities ministro (pvz., sveikatos apsaugos ministro) įsakymus arba rekomendacijas. Taigi, gali būti, kad mokiniai dar bus testuojami mokyklose, tačiau bus numatyta, kokiu dažnumu. Skiepijimai nuo COVID-19 ligos bus įtraukti į Nacionalinę imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-115 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos patvirtinimo“ ir organizuojami kaip kiti profilaktiniai skiepijimai.

Kai tik bus gauta informacija, kokie bus pakeitimai susiję su ugdymo įstaigomis nuo gegužės 1 d., supažindinsime.

Administracija


Mokyklos pažangos ataskaita

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos įsivertinimo ir pažangos ataskaita švietimo valdymo informacinėje sistemoje [Nuoroda]

Administracija


Interaktyvus stalas pradinėje mokykloje „Smalsutis“

Šiais mokslo metais mokykla ketvirtokams ir pailgintos mokymosi darbo dienos grupei nupirko Interaktyvų stalą – tai didelė planšetė, kurios pagrindinė paskirtis – paversti mokymosi procesą įdomiu ir įsimintinu įvairaus amžiaus vaikams Pačiame stale yra integruotas ekranas, piešimo lenta, interaktyvios švietimui skirtos programos bei kiti mokymosi procesą palengvinantys technologiniai sprendimai. Tai yra vienas iš novatoriškų prietaisų, priklausančių naujausiems sprendimams ugdymui.

Interaktyvus stalas turi turinio valdymo funkciją. Naudojantis juo, moksleiviai pamokų ir pertraukų metu gali:

Rašyti;

Piešti;

Atlikti demonstracijas

Fotografuotis, kurti filmukus apie save ir draugus ir t. t.

Ši  mokymo priemonės palengvina ugdymo procesą bei labiau įtraukia vaikus. Šiuolaikiniai mokiniai yra kur kas reiklesni. Jie trokšta ne tik išgirsti apie tai, ko niekada nematė, bet ir pamatyti bei prisiliesti prie to, pamėginti patys atlikti tai, ko senesni mokymo metodai nepajėgūs suteikti.

Šis stalas skatina vaikų bendravimo, kolektyvinio darbo ir kūrybinių įgūdžių ugdymą.

      (nuotrauka iš mokytojos asmeninio albumo)

Mokytoja metodininkė Aušra Kliūčiuvienė


Informacija

Supažindiname su Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-35 „Dėl  Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-27 „Dėl  Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama), pagal kurį Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla 2022-06-30 d. likviduojama. Plane numatyta trečios klasės mokiniams nuo 2022-09-01 d. tęsti mokymąsi Jono Totoraičio progimnazijoje, ketvirtų klasių mokiniams – „Ryto“ pagrindinėje mokykloje.

Šiuos mokslo metus antros, trečių ir ketvirtos klasių mokiniai baigs „Smalsučio“ pradinėje mokykloje. Smulkesnę informaciją Jums teiks klasės mokytojos.

Sprendimas dėl  Marijampoles sav. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano pakeitimo

Sprendimas dėl Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos likvidavimo

 

Kodas 190450756
Buveinės adresas Marijampolė, Draugystės g. 19
Numeris 5396425
Kategorija Likvidavimas
Tekstas Pranešame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. ir baigiant 2022 m. birželio 30 d. Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-36 likviduojama Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla (kodas 190450756, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinės adresas Draugystės g. 19, Marijampolė, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre).

Likvidacinė komisija:

Rima Marozienė –  Komisijos pirmininkė;

Marijampolės savivaldybės administracijos 6 komisijos nariai

 

                                                                                                              Administracija


Centralizuota mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas informacinė sistema

Pradėjo veikti Centralizuoto mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas informacinė sistema, tiesa, palaipsniui. Tad tėveliai prašymus dėl vaikų priėmimo į norimą įstaigą galės pateikti elektroniniu būdu.

„Suprantame, kad bandančių jungtis prie sistemos ir registruoti savo vaikus gali būti išties daug, todėl norėdami, kad sistema veiktų darniai ir jos darbas nesutriktų, akcentuojame, kad nuo rytojaus vasario1 d. vyks registracija į 1-4 klases, nuo vasario 8 d. vyks 5-8 klasių registracija, o nuo vasario 15 dienos – registracija į 9-12 klases. Tėvelių prašome supratingumo, kantrybės ir iš anksto atsiprašome už galimus sistemos veikimo trikdžius“, – sako savivaldybės mero patarėja Agnė Pavelčikienė.

Primename, kad vaikams, kurie tęsia mokslus toje pačioje mokykloje, ir tėvai jau yra pildę prašymus mokykloje, registruotis per sistemą nereikia. Jie automatiškai įkeliami į sistemą ir priskiriami mokytis toje pačioje mokykloje kaip ir mokėsi lig šiol.

REGISTRACIJA ir kita aktuali informacija – Centralizuota Marijampolės savivaldybės vaikų priėmimo į ugdymo mokyklas informacinė sistema (marijampole.lt)

Administracija


Tėvelių dėmesiui dėl mokinių priėmimo į 5-tas klases

Marijampolės savivaldybės administracijos sprendimu  Nr.1-306 patvirtinta nauja priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka. Vaikai į visas ugdymo įstaigas bus priimami tik centralizuotos sistemos pagalba.

Teikti prašymus galima tik savivaldybės interneto svetainėje https://www.marijampole.lt/.

Popierinių prašymų teikti nereikia.

Prašymai į 5-as klases bus priimami nuo 2022 m. vasario 1 d. iki gegužės 31 d. Priėmimas bus vykdomas pagal iš eilės priėmimo tvarkos aprašo 10-ame punkte nurodytus kriterijus.

Iškilus klausimams galite kreiptis į vaiko klasės mokytoją.

                                                                                                                                                                Administracija


INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Nuo 2022-03-02 įsigalioja nauja LR SAM – OV 2021-06-30 sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ redakcija. Nuoroda į naują redakciją:https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6729af0d99f11eb9f09e7df20500045/zHgNqGFUHg

Kas esminio keičiasi:

  1. Gera žinia, kad nuo 2022-03-02 (įskaitytinai) pradinukams nereikės dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių uždarose patalpose, kuriose yra tik tos pačios klasės mokiniai (pamokos).

Pastaba, kad darbuotojai ir visi kiti vyresni kaip 6 metų amžiaus (tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti suinteresuoti asmenys) privalo dėvėti šias priemones uždarose patalpose.

Išliko ir tai, kad šių priemonių tiek pradinukams, tiek darbuotojams nereikia dėvėti fizinio aktyvumo užsiėmimų metu (sportuojant, šokant ir kt.), dainuojant, maudantis, valgant ir kitų veiklų metu, kai šių veiklų negalima atlikti būnant su šia priemone. Taip pat jei mokiniai ir darbuotojai šių priemonių negali dėvėti dėl savo sveikatos būklės, nes jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatai, rekomenduojama nešioti veido skydelį.

Apsaugos priemones pradinukai ir personalas turi dėvėti kai uždaroje patalpoje vienu metu užsiėmimas vyksta kelioms klasėms, pailginto buvimo grupėse, einant koridoriais į biblioteką, valgyklą ir kt. Žiūrėti į sprendimo 1.1 ir 1.3 papunkčius.

  1. Visos kitos užkrečiamųjų ligų valdymo priemonės išliko.

Visuomenės sveikatos specialistė


Kaukių dėvėjimas mokykloje
 
Dalijamės informaciniu filmuku apie kaukių dėvėjimą mokykloje – kad būtų saugiau, kaukes dėvime visose viešose uždarose patalpose, užsidėkime kaukę ir mokykloje.


Svarbi informacija

Mieli tėveliai,

2021 m. lapkričio 29 d. Marijampolės savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-282 nustatė mėnesinį mokestį už vaikų priežiūrą pailgintos dienos grupėje. Prašome susipažinti (sprendimas pridedamas).

 

Direktorė


Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą

Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos ir kt.

Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2021 m. gruodis

Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001


 Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos:

 Bendrojo ugdymo programą vykdančioms mokykloms nupirktos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga. Mokymo priemonių ir įrangos komplektai skirti 1–4 ir 5–8 klasėms

Vykdomos veiklos:

  • Kuriami regioniniai STEAM atviros prieigos centrai
  • Mokyklos aprūpinamos kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si)

Projekto nauda

Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių. Įgyvendinant projektą septyniuose šalies regionuose įkurti STEAM atviros prieigos centrai, atveriantys modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos.

Projekto nuorodos

Projektą įgyvendina

Nacionalinė švietimo agentūra 

 


ES mokykloms skirtos programos „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa vaikams, ir toliau sėkmingai startuoja mūsų mokykloje.


Mieli Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos bendruomenės nariai,

Dėkojame Jums, kad esate su mumis bei kasmet prisidedate prie mokyklos rėmimo,  skirdami 1,2 %  nuo pajamų mokesčio. Mokyklai labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų.