Pradžia

Mokinių tėvų dėmesiui!

Nuo 2021 m. gegužės 10 d. mokykloje atnaujinamas kontaktinis ugdymas mišriu (dalis mokinių mokosi tiesioginiu kontaktiniu, dalis nuotoliniu) būdu 3-oje ir 4a klasėse. Tėvams sutikus ir kitą savaitę bus planuojamas klasių mokinių sugrįžimas mokytis kontaktiniu (mišriu) būdu, jei savikontrolės tyrime sutiks dalyvauti 60 proc. ir daugiau klasės mokinių (LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 4 d. sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti  ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose“).

Informaciją apie mokinių sugrįžimą mokytis kontaktiniu mišriu būdu tėvams suteiks klasių mokytojos, esant neaiškumams – mokyklos administracija.

                                                                                                                      Administracija


Svarbi informacija!

2020-2021 m.m. nuotolinių pamokų tvarkaraštį galite rasti ČIA

Su Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos  aprašu galite susipažinti ČIA


KOKS TVARKARAŠTIS, MOKINIO DIENOTVARKĖ?

Mokomąją medžiagą ir užduotis mokytojai atsiųs laikydamiesi nuotolinių pamokų tvarkaraščio t.y. pamokų metu mokytojas teiks  užduotis, konsultuos, aiškins, rengs vaizdo pamokas ir kt.

Mokiniai kiekvieną dieną atliks paskirtas užduotis, atliktas pagal mokytojo nurodymus persiųs mokytojui.

PAMOKŲ LANKOMUMAS: mokytojai ves lankomumo apskaitą pagal prisijungimo prie elektroninių sistemų duomenis. Jei mokinys dėl svarbių priežasčių (liga ar kt.) negali laiku atlikti užduočių, dalyvauti nuotolinėje pamokoje, informuokite klasės mokytoją.

KAS SVARBU?

Nuo sausio 4 d..: kiekvieną dieną 8 val. pagal pamokų tvarkaraštį ir mokytojo atsiųstas nuorodas prisijungti prie nuotolinių pamokų per Zoom platformą sinchroniniu (realiu) laiku. Prsisijungus prie Eduka elektroninio dienyno, pasižiūrėti, kokias užduotis turite atlikti asinchroniniu (nietiosiginių pamokų) laiku.

MOKYTOJŲ PRAŠYMAS TĖVELIAMS: PADĖKITE SAVO VAIKUI SUSIRASTI UŽDUOTIS, ATLIKTAS IŠSIŲSTI, ATSISIŲSTI PAGAL INSTRUKCIJAS PROGRAMĖLES, BENDRAUTI, KONSULTUOTIS SU MOKYTOJU!

SVARBU: apie visus pasikeitimus būsite nedelsiant  informuojami per EDUKA elektroninį dienyną bei mokyklos internetinėje svetainėje. SEKITE INFORMACIJĄ!


Nuotolinio mokymo(si) atmintinė mokiniams, tėvams

Nuo 2021 m. sausio 4 d. mokymas(is) vyks nuotoliniu būdu.

IŠ KO MOKINIAI MOKYSIS?

Išlieka mokiniams įprastinės priemonės – vadovėliai, pratybos, sąsiuviniai, Eduka klasė virtuali mokymo aplinka.

Taip pat bus pateikiamos užduotys internetinėje aplinkoje (pvz. Eduka elektroniniame dienyne, “Eduka klasė” ir kt.).

SVARBU: visas aiškias instrukcijas, kaip prisijungti, kaip atlikti užduotis pateiks klasės mokytojas. Turėsite galimybę pasiklausti, jei kas bus neaišku.

KAIP BUS PATEIKIAMOS UŽDUOTYS, VYKS PAMOKOS, KONSULTACIJOS?

Mokomąją medžiagą ir užduotis, nuorodas  mokytojai mokiniams siunčia per EDUKA elektroninį dienyną (atskiru susitarimu Facebook, “Messenger” programą): pateikiamos ir paaiškinamos užduotys mokiniams, mokiniai gali parašyti savo klausimus mokytojui, gauti mokytojo atsakymus ir pan.

Elektroninės  nuotolinės pamokos, mokytojo bendravimas  su mokiniais realiu(sinchroniniu) laiku vyks naudojant „Zoom“ programas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą nuotolinių pamokų tvarkaraštį, su kuriuo supažindins klasės mokytojas.


Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo(si) metu

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos visi pedagogai yra pasirengę organizuoti mokymą nuotoliniu būdu nuo 2021-01-04 iki nustatytos karantino laikotarpio pabaigos datos.

             Taikomas mišrus nuotolinis mokymas: sinchroninis ir asinchroninis.

             Atsižvelgiant į SMM reikalavimus ir pradinio ugdymo mokinių amžių, sinchoriniam (tiesoginiam) laikui skiriama  daugiau nei 50 proc. pamokų laiko (pagal nuotolinių pamokų tvarkaraštį). Neformaliojo švietimo būrelių veikla vykdoma sinchroniniu ir asinchroniniu būdu, prisijungimo nuorodos ir užduotys skelbiamos elektroniniame dienyne.

             Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas, logopedas) individualias konsultacijas mokiniams teikia nuotoliniu būdu bendradarbiaudami su klasės mokytoju ir susisiekę su mokinių tėvais.

             Pailgintos dienos grupės auklėtojai teikia individualią pagalbą mokiniams mokantis (atliekant namų darbus)  bendradarbiaudami su klasės mokytoju ir susisiekę su mokinių tėvais.

             Mokinių konsultavimas įvairiomis formomis su dalykų mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais galimas darbo dienomis pamokų laiku ir nuo 14 iki 15 val.

             Nuotolinės vaizdo pamokos sinchroniniu laiku vykdomos naudojant Zoom platformą.

             Tėvelius (globėjus, rūpintojus) kviečiame pasirūpinti, kad nuotolinis mokymasis vyktų sklandžiai. Įsitikinkite, kad jūsų vaikas turėtų pastovią mokymuisi nuteikiančią vietą su reikalingomis priemonėmis – kompiuterį ar planšetę, ar mobilųjį telefoną ir interneto ryšį. Su vaikais aptarkite mokymosi namuose taisykles, kartu suplanuoti dienos veiklas: kada mokytis, žaisti, valgyti, skaityti ir t.t.

          Nuotolinio mokymosi metu Eduka elektroninis dienynas tampa pagrindine mokyklos ir šeimos bendravimo platforma. Labai prašome sekti jame ir mokyklos svetainėje pateikiamą informaciją, aktyviai bendradarbiauti su mokytojomis ir mokyklos administracija.

                                                                                                                                                                               Administracija


Mūsų mokykla dalyvauja ES projekte

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2021 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Mokykloje įrengtas kabinetas, kuris yra prieinamas visiems pradinių klasių mokytojams. Šioje patalpoje mokytojai randa ne tik priemones, bet gali ir pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi ir pan.

Nacionalinės Švietimo Agentūros inofmacija apie projektą


ES mokykloms skirtos programos „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa vaikams, ir toliau sėkmingai startuoja mūsų mokykloje.


Nemokamas maitinimas

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Tėvai prašymus-paraiškas gali teikti šiais būdais:
– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;
– seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;


Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo(si) metu

Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos visi pedagogai yra pasirengę organizuoti mokymą nuotoliniu būdu nuo 2020-03-30 iki nustatytos karantino laikotarpio pabaigos datos.

Taikomas mišrus nuotolinis mokymas: sinchroninis ir asinchroninis.

Atsižvelgiant į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių amžių, sinchoriniam (tiesoginiam) laikui skiriama  iki 1 val. per dieną. Savarankiškam mokinių mokymuisi skiriama 80 proc. viso mokymosi laiko.

Mokinių konsultavimas įvairiomis formomis su dalykų mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais galimas darbo dienomis 9.00-13.00 laiku pagal Mokytojų nuotolinių konsultacijų mokiniams tvarkaraštį, patvirtintą direktoriaus įsakymu.

Mokykloje jau diegiama Office 365 platforma patogiam ir sėkmingam mokymui su Microsof teams įrankiu. Daugiau informacijos bus pateikta vėliau.

Tėvelius kviečiame pasirūpinti, kad nuotolinis mokymasis vyktų sklandžiai. Įsitikinkite, kad jūsų vaikas turėtų pastovią mokymuisi nuteikiančią vietą su reikalingomis priemonėmis – kompiuterį ar planšetę, ar mobilųjį telefoną ir interneto ryšį. Su vaikais aptarkite mokymosi namuose taisykles, kartu suplanuoti dienos veiklas: kada mokytis, žaisti, valgyti, skaityti ir t.t.

Nuotolinio mokymosi metu Eduka elektroninis dienynas tampa pagrindine mokyklos ir šeimos bendravimo platforma. Labai prašome sekti jame ir mokyklos svetainėje pateikiamą informaciją, aktyviai bendradarbiauti su mokytojomis ir mokyklos administracija.

                                                                                                                                                        Administracija


Darbo ir sveikatos saugos reikalavimai darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu būdu

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims priimtinoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas informacines technologijas (teledarbas).

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 381 straipsnis reglamentuoja darbuotojų, dirbančių nuotolinį darbą, saugą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbuotojas privalo rūpintis savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl netinkamo jo elgesio ar klaidų, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu darbo priemonių (kompiuterių), asmeninių apsaugos priemonių naudojimu.  Darbuotojas, dirbdamas nuotoliniu darbu, įsipareigoja išlaikyti ir saugoti jam skirtą kompiuterį, prireikus  savo lėšomis daryti einamąjį ir kapitalinį remontą. Jei darbuotojų nuotoliniam darbui reikalingos kitos įstaigos techninės priemonės (spausdintuvas, kopijavimo aparatas ir pan.), šiomis techninėmis priemonėmis darbuotojas gali naudotis atvykęs į įstaigą.

                                                                                                                                                                             Administracija


Mieli Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos bendruomenės nariai,

Dėkojame Jums, kad esate su mumis bei kasmet prisidedate prie mokyklos rėmimo,  skirdami 1,2 %  nuo pajamų mokesčio. Mokyklai labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų.